คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ มาตรการเราเที่ยวด้วยกันระยะที่ 3  ” ทัวร์เที่ยวไทย “ โครงการที่สร้างขึ้นมาเพื่อ ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ จากวิกฤติโควิด -19 และ สนับสนุนให้ประชาชนท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์นำเที่ยวภายในประเทศ วงเงิน 5,000 ล้านบาท จำนวน 1 ล้านสิทธิ์

เงื่อนไข ทัวร์เที่ยวไทย

  • รัฐบาล สนับสนุนค่าเดินทางในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) 40% แต่ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน
  • กำหนดสิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทย 1 ล้านสิทธิ
  • ต้องเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดผ่านบริษัททัวร์ นักท่องเที่ยวจะต้องซื้อบริการนำเที่ยวในราคาไม่เกิน 12,500 บาทต่อโปรแกรม
  • บริษัททัวร์จะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และจัดทำโปรแกรมเที่ยวนำเที่ยวอย่างน้อย 3 วัน 2 คืน ในราคาสูงสุดไม่เกิน 12,500 บาทต่อโปรแกรม พร้อมระบุชื่อโรงแรม-ที่พัก และร้านอาหารให้ชัดเจน
  • บริษัททัวร์ 1 แห่ง รับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 1,000 คนต่อ 1 บริษัท
  • ระยะเวลาดำเนินโครงการ ทัวร์เที่ยวไทย 4 เดือน เริ่มเดือน พ.ค.-ส.ค. 64
  • ซื้อโปรแกรมทัวร์เที่ยวไทยจ่ายผ่านแอปฯ เป๋าตัง

คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยมีดังนี้

  • คนไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
  • นักท่องเที่ยว 1 คนสามารถใช้สิทธิตามโครงการฯ ได้ 1 สิทธิ
  • ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับประชาชนผู้ท่องเที่ยวที่ได้รับเงินสนับสนุนหรือประโยชน์ใดๆ

ผู้ประกอบการ ต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการท่องเที่ยวก่อนวันที่ 1 ม.ค. 63 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติโดยกรมการท่องเที่ยว สามารถรับนักท่องเที่ยวได้บริษัทละ 3,000 ราย