วัดญาณสังวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิด วรมหาวิหาร สังกัดธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2519 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ครบ 200 ปี แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ มีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นองค์ประธานจัดสร้างวัด เมื่อปี 2519 และทรงตั้งชื่อวัดตามสมณศักดิ์เดิมของพระองค์ (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก) ว่า “วัดญาณสังวราราม”

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ มีความตั้งใจที่จะสร้างวัดญาณสังวรารามให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรม ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อีกทั้งยังมีความประสงค์ที่จะสร้างวัดเพื่อเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตริย์ไทย และให้เป็นวัดประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 อีกด้วย ทำให้ภายในวัดมีความงดงาม และสมพระเกียรติ

วัดญาณสังวราราม ได้วางแผนผังและรูปแบบในการสร้างวัด โดยแบ่งพื้นที่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็น 4 เขต คือ

  • เขตที่1 เขตพุทธาวาส เป็นสถานที่ตั้งปูชนียสถาน โบราณวัตถุ มีพระอุโบสถ พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ พระมหามณฑป พระพุทธบาท ภปร.สก. ศาลาอเนกกุศล สว.กว. และศาลาอเนกกุศล มวก.สธ. เป็นต้น
  • เขตที่2 เขตสังฆาวาส แบ่งเป็นสองส่วน คือ พื้นที่ส่วนล่างและพื้นที่ส่วนบน ประกอบด้วยพื้นที่เขาชีโอนและเขาชีจรรย์ และทั้ง 2 พื้นที่ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างเสนาสนะกุฏิน้อยใหญ่ เป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุ สามเณร เป็นต้น
  • เขตที่3 เขตโครงการพระราชดำริ เป็นสถานที่โครงการพระราชดำริ มีเรือนรับรอง อ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตรกรรม โรงพยาบาลศูนย์การฝึกอบรมพิเศษ วนอุทยาน บริเวณอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้ เป็นต้น
  • เขตที่4 เขตอุบาสกอุบาสิกา เป็นสถานที่ตั้งศาลาโรงธรรม ที่พักอาศัยของบรรดาพุทธศาสนิกชนผู้มาอยู่ประพฤติธรรม รักษาศีลฟังธรรม ปฏิบัติจิตตภาวนา เป็นต้น

สถาปัตยกรรมที่สำคัญภายใน วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร

พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์


       พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ บูรพมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ โดยองค์พระบรมธาตุ สูงถึง 39 เมตร ภายในมี 3 ชั้นด้วยกัน คือ นิทรรศการชั่วคราว รอยพระพุทธบาทจำลอง และ ห้องทอง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุของพระสาวก

วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร

พระมหามณฑปพุทธบาท ภปร. สก.

       พระมหามณฑปพุทธบาท สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยภายในประดิษฐานพระพุทธบาทคู่แกะสลักลายมงคล 108 ประการ ล้อมรอบด้วยรูปพระอสีติมหาสาวก อีกทั้งกระเบื้องโมเสกเก่าจากการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในปี พ.ศ.2525 ถูกนำมาใช้ประดับที่องค์พระมหามณฑปฯ แห่งนี้อีกด้วย

พระเจดีย์พุทธคยาจำลอง

      พระเจดีย์พุทธคยาจำลอง สร้างขึ้นตามพระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ที่ต้องการให้มีศาสนสถานเป็นที่ระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ออกแบบโดย ม.ร.ว.มิตรารุณ เกษมศรี โดยอาศัยเค้าโครงเดิมจากพระเจดีย์พุทธคยาในประเทศอินเดียนั่นเอง

       ภายในพระเจดีย์มีทั้งหมด 9 ชั้นด้วยกัน มีบันไดเวียนขึ้นไปจนถึงชั้นบนสุดได้ และสำหรับชั้นล่างมีนิทรรศการถาวร เรื่อง “พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร?” จัดแสดงไว้โดยรอบพระระเบียงด้านนอก และภายในพระเจดีย์ประธาน

วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร

หอพระไตรปิฎก

      หอพระไตรปิฎก ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับพระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ โดยสร้างตามคติโบราณ คือ การสร้างหอพระไตรปิฎกไว้กลางน้ำ เพื่อเก็บรักษาพระไตรปิฎก พระอภิธรรมคัมภีร์ต่างๆ ตัวอาคารหอพระไตรปิฎก สร้างแบบไทยประยุกต์ ลักษณะคล้ายหอพระไตรปิฎกวัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่

วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร

      นอกจากนี้ ภายในวัดยังมี สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่งดงาม ที่ควรไปเยี่ยมชมสักครั้ง ทั้ง ศาลาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิหารพระศรีอริยเมตไตรย อุทยานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก และสมเด็จพระบรมราชชนนี อริยาคาร ศาลานาคเล่นน้ำนานาชาติ และอื่นๆ อีกมากมาย เพราะฉะนั้น ใครที่ไปเที่ยวชลบุรีแล้วล่ะก็ แวะมาทำบุญ ไหว้พระ ถ่ายรูปสวยๆ และร่มรื่น ภายในวัดญาณสังวรารามกันได้

INFO

LOCATION : 999 หมู่ 11 เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

TEL : 081 586 0188  

WEBSITE : https://www.facebook.com/วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

ติดตามรีวิวการท่องเที่ยว TravelDB