จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง หลายๆ คนน่าจะอยาก เลื่อนตั๋วเครื่องบินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 แต่ละสายการบินในประเทศก็ได้ทยอยออกมาตรการ เพื่อให้ผู้ที่จองตั๋วเครื่องบินไปแล้วสามารถ เลื่อนวันเดินทาง เปลี่ยนแปลงเส้นทาง หรือเก็บเป็นเครดิตได้ โดยมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละเจ้า ดังนี้

รวมสายการบินในประเทศเปิดให้ เลื่อนตั๋วเครื่องบินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

1. สายการบินไทยสมายล์ Thai Smile Airways

     จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทางสายการบินไทยสมายล์จึงขยายระยะเวลาช่วยเหลือ สําหรับผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารของสายการบินไทยสมายล์ ( หมายเลขบัตรโดยสาร 909) เพื่อใช้เดินทาง ระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

เลื่อนตั๋วเครื่องบินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

Thai Smile Airways ประกาศช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

 1. เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน (Change Date or Re-route) ต้องทำก่อนเที่ยวบินเดิมออกไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร แต่ชำระส่วนต่างราคา (หากมี)
 2. เก็บวงเงินค่าบัตรโดยสารในรูปแบบเครดิต (EMD) ไว้ใช้ออกบัตรโดยสารในการเดินทางครั้งต่อไป ภายใน 31 ธันวาคม 2564 หลังจากวันที่ได้รับอนุมัติ EMD ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถยื่นความประสงค์ผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทางได้ที่ https://member.thaismileair.com/customerservice/Refund และเลือกเหตุผลการขอคืนเงิน ระบุ COVID-19

สอบถามรายละเอียดและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ที่https://71b88ae6d4403fde2750d15e884c98ba.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

 • ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ประจำท่าอากาศยาน (Smile Service Center at Airport) ทุกแห่ง
 • ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ทางโทรศัพท์ (Smile Call Center) หมายเลข 1181 หรือ 02-1188888
 • ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ [email protected]

2. สายการบินสายการไทย ไลอ้อน แอร์ Thai Lion Air

     สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ มีมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 9 – 20 เมษายน 2564  สามารถเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดดังนี้

เลื่อนตั๋วเครื่องบินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
 1. ผู้โดยสารสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 1 ครั้ง หรือเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) เพื่อเปลี่ยนวันเดินทางในภายหลังได้ เปลี่ยนแปลงได้ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง และไม่เก็บค่าส่วนต่าง ยกเว้น ผู้โดยสารที่เลือกเปลี่ยนวันเดินทางระหว่างวันที่ 10 – 18 เมษายน 2564, 30 เมษายน 2564 – 5 พฤษภาคม 2564 และ 3 – 6 มิถุนายน 2564 ผู้โดยสารจะต้องเสียค่าส่วนต่าง แต่ไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง**
 2. ผู้โดยสารสามารถทำการเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) ได้ โดยต้องเป็นบัตรโดยสารที่เดินทางภายในวันที่ 9 – 20 เมษายน 2564 เท่านั้น
 3. หากผู้โดยสารต้องการเดินทางจะต้องแจ้งความจำนง ที่จะขอเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทาง
 4. ผู้โดยสารสามารถทำรายการเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) และ/หรือ เปลี่ยนวันเดินทางได้ด้วยตัวเองผ่าน www.lionairthai.com โดยมีขั้นตอนการเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินด้วยตนเอง ด้วยตนเองดังนี้
  – ขั้นตอนการเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell)  https://www.facebook.com/1419716278252969/posts
  – ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงเทียวบินด้วยตนเอง  https://www.facebook.com/1419716278252969/posts
  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์  หรือ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินประจำท่าอากาศยาน
 5. ผู้โดยสารไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินอื่นได้
 6. ผู้โดยสารไม่สามารถขอคืนเต็มจำนวน
 7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

3. สายการบินนกแอร์ Nok Air

     บินนกแอร์สบายใจกว่า พร้อมมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 สำหรับผู้โดยสารที่ทำการสำรองที่นั่งก่อนวันที่ 8 เมษายน 2564 และมีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 8 -30 เมษายน 2564 มีนโยบายความช่วยเหลือตามรายละเอียดดังนี้

เลื่อนตั๋วเครื่องบินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
 1. สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง 1 ครั้ง
      – หากค่าตั๋วของเที่ยวบินใหม่มีราคาสูงกว่าเที่ยวบินเดิม ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร
      – วันที่เดินทางใหม่ต้องอยู่ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และจะต้องเป็นเส้นทางการเดินทางเดิมเท่านั้น
 2. สามารถขยายวันเดินทางได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
      – หากค่าตั๋วของเที่ยวบินใหม่มีราคาสูงกว่าเที่ยวบินเดิม ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร
      – วันที่เดินทางใหม่ต้องอยู่ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และจะต้องเป็นเส้นทางการเดินทางเดิมเท่านั้น
 3. สามารถเก็บเป็นวงเงินบัตรโดยสารได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
      – หากค่าตั๋วของเที่ยวบินใหม่มีราคาสูงกว่าเที่ยวบินเดิม ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร
      – วันที่เดินทางใหม่ต้องอยู่ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
 • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินต้องไม่ต่ำกว่า 72 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม
 • สามารถทำการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ที่ Nok Air Call Center 1318, จุดจำหน่ายบัตรโดยสารนกแอร์ที่สนามบิน หรือกรอกแบบฟอร์ม Google Form ผ่าน  https://forms.gle/16Q4pku7wzyayX4S9 โดยทางสายการบินจะยืนยันการเปลี่ยนการเดินทางทางอีเมล์ หรือ SMS
 • สามารถใช้ได้กับทุกเส้นทางที่บินเข้า-ออกเขตพื้นที่สีแดง ยกเว้นเส้นทางบินข้ามภาค
 • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามเงื่อนไขปกติของนกแอร์

Traveldb