Maesa Elephant Camp ปางช้างแม่สา

Maesa Elephant Camp ปางช้างแม่สา

Maesa Elephant Camp หรือปางช้างแม่สา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 เป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว โดย คุณชูชาติ กัลมาพิจิตร ที่ต้องการอนุรักษ์ช้างไทย เห็นคุณค่าในความฉลาดและความสามารถของช้าง...