สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย กล่าวได้ว่าเริ่มมีความผ่อนคลายและมีแนวโน้มในด้านความปลอดภัยที่ดีขึ้นภายในประเทศเป็นลำดับ วันนี้เราจะมาแนะนำ สถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นเอกลักษณ์ในกรุงเทพมหานครอย่าง ” The Grand Palace พระบรมมหาราชวัง “

The Grand Palace หรือ พระบรมมหาราชวัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีที่ตั้งอยู่บริเวณถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ เดิมมีชื่อเรียกกันว่า “พระมหาราชวัง” ในอดีตเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อครั้งสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

โดยพระราชวังแห่งนี้ แต่เดิมประกอบด้วย 3 ส่วน คือ พระมหาปราสาท พระราชมณเฑียรสถาน และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งต่อมาในสมัยของรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ได้มีการรับอิทธิพลจากประเทศตะวันตกเข้ามา ทำให้รูปแบบของสถาปัตยกรรมต่างๆ มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกได้อย่างสวยงามลงตัว จนเคยได้รับอันดับที่ 3 จากซีเอ็นเอ็นในการจัดอันดับปราสาทและพระราชวังที่สวยที่สุดในโลก 10 อันดับ อีกด้วย ภายใน พระบรมมหาราชวัง เต็มไปด้วยพระที่นั่งและสถานที่ที่มีความสำคัญอยู่หลายแห่ง ได้แก่

1. พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ซึ่งแต่เดิมมีชื่อว่า “พระที่นั่งอินทราภิเษกมหาปราสาท” เป็นพระมหาปราสาทองค์แรก

ที่ถูกสร้างขึ้นในพระราชวัง โดยเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมศพพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระอัครมเหสี

และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงใช้ในการประกอบพระราชพิธีสำคัญ อาทิ พระราชพิธีการมงคล และบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ

พระบรมมหาราชวัง The Grand Palace

2. พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ตั้งอยู่ใกล้กับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ใช้เป็นที่ประทับทรงพระราชพาหนะ และประทับเปลื้องเครื่องในงานพระราชพิธีที่มีขบวนแห่

พระบรมมหาราชวัง

3. พระที่นั่งพิมานรัตยา สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2332 ช่วงสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยทรงใช้เป็นที่บรรทม และทรงใช้เป็นที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารฝ่ายใน

เข้ารับพระราชทานเครื่องอิสริยยศ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นอกจากนั้นยังเป็นที่สรงน้ำพระบรมศพ

ของพระบรมวงศานุวงศ์ก่อนที่จะนำพระบรมโกศไปประดิษฐานในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

พระบรมมหาราชวัง

4. พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2419

โดยเป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะชั้นพระราชาธิบดี หรือชั้นประมุขของรัฐ นอกจากนี้ ยังมีหมู่พระที่นั่งสำคัญอื่นๆ

เช่น พระที่นั่งราชกรัณยสภา พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ พระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร

พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ฯลฯ

พระบรมมหาราชวัง The Grand Palace

5. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่บริเวณมุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือ

ของพระบรมมหาราชวัง เป็นที่ประดิษฐานพระมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธี

ที่สำคัญทางศาสนา โดยวัดพระแก้วสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2327 และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 – 9

ตลอดทุกรัชกาล ภายในพระอุโบสถและระเบียงรอบวัด มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม และยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ

อาทิ พระปรางค์ 8 องค์ พระศรีรัตนเจดีย์ ปราสาทนครวัดจำลอง และปราสาทพระเทพบิดร เป็นต้น

พระบรมมหาราชวัง The Grand Palace

6. ศาลาเครื่องราชอิสริยยศและเหรียญกษาปณ์ ตั้งอยู่ภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังด้านขวามือ

ก่อนถึงทางเข้าพระราชวังส่วนใน เป็นสถานที่จัดแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราที่ใช้ในประเทศไทย

รวมถึงจัดแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสำนักฝ่ายใน

พระบรมมหาราชวัง The Grand Palace

ราคาบัตรเข้าชม

นักท่องเที่ยวชาวไทย ไม่เสียค่าเข้าชม

ส่วนชาวต่างชาติเสียค่าเข้าชม คนละ 350 บาท

INFO

LOCATION : ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

OPEN  : 08.30 – 15.30

EMAIL[email protected]

WEBSITE : https://www.royalgrandpalace.th/th/home

ติดตามรีวิวการท่องเที่ยว TravelDB